Print Friendly, PDF & Email

Προσφορά για Compact Βιολογικό Καθαρισμό
Αστικών Λυμάτων Κατοικίας 5 Ατόμων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 5 ΑΤΟΜΩΝ

Το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων αποτελείται από:

 • Δεξαμενή Υποδοχής λυμάτων και καθίζησης αιωρούμενων στερεών σωματιδίων (Α)
 • Φίλτρο κατακράτησης Στερεών και επιπλεόντων λιπαρών
 • Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα κατακράτησης οσμών
 • Αερόβιο βιο-αντιδραστήρα αποικοδόμησης οργανικού φορτίου (Β)
 • Αντλία παροχής αέρα
 • Πιάτο διάχυσης αέρα σε λεπτό διαμερισμό.
 • Κώνο Διαύγασης και δευτερογενούς Καθίζησης (Γ)
 • Χλωριωτής Ταμπλέτας.

Δεξαμενή Υποδοχής λυμάτων & Καθίζησης αιωρούμενων στερεών σωματιδίων (Α’)

Η δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης δέχεται τα λύματα από τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Μέσα στην δεξαμενή αυτή γίνεται ομογενοποίηση των λυμάτων και πραγματοποιείται προκαταρκτική αναερόβια επεξεργασία.

Βιο-αντιδοαστήρας (Β’)

Στην δεξαμενή αερισμού (βιο-αντιδραστήρα) πραγματοποιείται η βιολογική αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου των λυμάτων με τη δράση αερόβιων βακτηρίων. Η οξείδωση των οργανικών ενώσεων επιτυγχάνεται προς διοξείδιο του άνθρακα και νέα βακτηριακή βιομάζα. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και οξείδωση των αμμωνιακών προς νιτρικά (διεργασία νιτροποίησης).

Κώνος Διαύνασης (Γ)

Στον Κώνο Διαύγασης επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός της ενεργού ιλύος (βιομάζας) και η διαύγαση του νερού. Στο τμήμα αυτό επικρατούν συνθήκες χαμηλών συγκεντρώσεων διαλυμένου οξυγόνου, και μπορεί να επιτευχθεί απομάκρυνση των παραγόμενων νιτρικών (απονιτροποίηση). Η δεξαμενή αυτή έχει σχήμα κόλουρου κώνου με το άνοιγμα στην κορυφή της να βρίσκεται μέσα στην δεξαμενή αερισμού Β’.

Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού (Προαιρετική)

Η Δεξαμενή αυτή χρησιμοποιείται για αποθήκευση του επεξεργασμένου νερού πριν την τελική διάθεση και είναι χωρητικότητας 1000 lt.

Φίλτρα (προαιρετικά)

 1. Φίλτρο κατακράτησης αιωρούμενων σωματιδίων
 2. Φίλρτο ενεργού άνθρακα

Σχήμα 1: Διάταξη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων

Το σύστημα μπορεί να είναι εξοπλισμένο με τα κάτωθι εξαρτήματα:

 • Αντλίες προώθησης λυμάτων
 • Πίνακας Ελέγχου αντλιών
 • Φίλτρα συγκράτησης στερεών δεξαμενής πρωτοβάθμιας καθίζησης
 • Σύστημα αερισμού Βιο-Αντιδραστήρα
 • Φίλτρα ενεργού άνθρακα για τον έλεγχο των οσμών
 • Εμβόλιο Βιο-Αποικοδομητικών αερόβιων Βακτηρίων

Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων

 • BOD5: < 20 mg BOD/L
 • COD:<100 mg COD/L
 • Αιωρούμενα στερεά (SS): < 20 mg/L
 • TKN: < 10 mg/L
 • Ρ: < 3 mg/L
 • Παντελής έλλειψη οσμών.

Υλικό κατασκευής

Το υλικό κατασκευής των δεξαμενών είναι Γραμμικό Πολυαιθυλένιο, παρθένο, προχρωματισμένο μαύρο (pre-colored), με σταθεροποιητές UV ηλιακής ακτινοβολίας. Είναι οικολογικό υλικό, κατάλληλο για χρήση τροφίμων και υγρών, πλήρως ανακυκλώσιμο. Έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

Η παραγωγή του είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, και διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης του Κώδικα Τροφίμων.

Λειτουργία & Συντήρηση μηχανημάτων

Το προτεινόμενο σύστημα Επεξεργασίας λυμάτων έχει άριστη συμπεριφορά και πολύ καλή ποιότητα επεξεργασμένου νερού, εφόσον λειτουργεί σε μόνιμη βάση, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Τα βασικά στάδια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι τα εξής:

 1. Γέμισμα με νερό των Αντιδραστήρων Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων. Οι αντιδραστήρες πρέπει να γεμίσουν με νερό ή και απευθείας με υγρά απόβλητα και σταδιακά να αναπτυχθεί καλλιέργεια βακτηρίων, αναγκαίων για την λειτουργία του συστήματος.
 2. Έλεγχος των υψομέτρων των σωλήνων εισροής και εκροής, έτσι ώστε το καθαρισμένο νερό να απομακρύνεται με φυική ροή από το σύστημα
 3. Αρχική τροφοδοσία (εκκίνηση) του συστήματος βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων
 4. Εκκίνιση των αεραντλιών: Έλεγχος ότι η τροφοδοσία του αέρα από τα πιάτα αερισμού γίνεται κανονικά. Ρύθμιση χρονοδιακοπτών
 5. Τοποθέτηση των ταμπλετών στο χλωριωτή
 6. Ρίψη ταμπλετών βακτηρίων στο βιοαντιδραστήρα, ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία ανάπτυξης καλλιέργειας μικροοργανισμών
 7. Μυρωδιές και κακοσμία αποφεύγονται λόγω του αερισμού των λυμάτων
 8. Περιοδικός έλεγχος απαιτείται στην δεξαμενή καθίζηση (Α διαμέρισμα), για τον έλγχο της συσσώρευσης στερεών (ίζημα) ή/και επιπλεόντων λιπών, τα οποία πρέπει να αφαιρούνται τακτικά
 9. Ο ίδιος έλεγχος γίνεται στη Δεξαμενή Αερισμού (Β’Διαμέρισμα ή Βιο-αντιδραστήρας).
 10. Απαιτείται τακτικός έλεγχος και καθαρισμός του Φίλτρου Κατακράτησης Στερεών της δεξαμενής Καθίζησης. Το φίλτρο συμβάλλει στην κατακράτηση επιπλεόντων και αιωρούμενων στερεών.
 11. Στο Β’ Διαμέρισμα (βιο-αντιδραστήρας) λαμβάνει χώρα δημιουργία ενεργού ιλύος (πλούσια σε αερόβια βακτήρια), με την οποία γίνεται καθαρισμός των λυμάτων. Περιοδικά γίνεται έλεγχος λειτουργίας των αεραντλιών, των φυσητήρων και της συγκέντρωσης ενεργούς ιλύος.
 12. Ο χλωριωτής δέχεται μέσα σε πλέγμα τις ταμπλέτες χλωρίου. Γίνεται περιοδικός έλεγχος και συμπλήρωση των ταμπλετών. Επίσης καθαρισμός του πλέγματος, εάν έχουν κολλήσει υπολείμματα από τις ταμπλέτες.

Καταλληλότητα των συστημάτων

Τα συστήματα αυτά:

 1. Έχουν την μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
 2. Μεταφέρονται εύκολα.
 3. Επεκτείνονται εύκολα.
 4. Έχουν πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας.
 5. Δεν χρειάζονται συνεχή έλεγχο.
 6. Ο καθαρισμός του συστήματος απαιτείται μια φορά ετησίως.
 7. Μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν συνολικά ή τμηματικά σε άλλες Τοποθεσίες

Το επεξεργασμένο νερό πληροί τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 354/Β/2011 για διάθεση στο έδαφος και για περιορισμένη άρδευση (υπεδάφιο πότισμα δένδρων και χλοοτάπητα χωρίς να έρθει σε επαφή το επεξεργσμένο υγρό με τον άνθρωπο).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η συνολική αμοιβή μας για το έργο εκτιμάται στα … € πλέον ΦΠΑ 23%

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 1. Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού
  … ΕΥΡΩ  πλέον ΦΠΑ 23%
 2. Φίλτρα
  … ΕΥΡΩ  πλέον ΦΠΑ 23%
 3. Αντλία προώθησης επεξεργασμένου υγρού προς διάθεση
  … ΕΥΡΩ  πλέον ΦΠΑ 23%

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • 40 % με την υπογραφή της παραγγελίας.
 • 60 % με την προμήθεια όλου του εξοπλισμού.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

10 ημέρες από την υπογραφή της παραγγελίας.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στον χώρο εφαρμογής

ΕΓΓΥΗΣΗ

 • Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός: 12 μήνες
 • Δεξαμενές: 5 χρόνια

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

60 ημέρες